Thai LanguageEnglish Language
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตังน้ำและอาซาฮี
[ 20-03-18 ]

 

วันที่ 31 ต.ค. 2552 

       เวลา 07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ บ.ห้างกระจกตังน้ำ จำกัด สำนักงานใหญ่ และเวลา 07.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯนำคณะเดินทางสู่พัทยา (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง) โดยรถโค้ชปรับอากาศระหว่างการเดินทางบริการอาหารเช้า (แบบกล่อง) พร้อมน้ำดื่มบนรถตลอดการเดินทางระหว่างทางให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับเกมส์สันทนาการบนรถกับมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน.....และเดินทางถึงที่พักโรงแรม The Mountain Beach Resort ณ.พัทยา
       ช่วงเช้า    สัมนาเรื่อง แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2553
       ช่วงบ่าย   นำคณะเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ทีมงาน TEAMBUILDING โดยเริ่มจากการละลายพฤติกรรม
                      กับกิจกรรม                      
                   ขั้นต้นด้วยสันทนาการต่าง ๆ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
                       1. เพื่อสร้างบรรยากาศและความเป็นกันเอง
                       2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รู้จักซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม
                          เป็นการอุ่นเครื่องและสร้างบรรยากาศเปิดเผยตัวเองให้ผู้อื่นรู้จักเสริมสร้างความคุ้นเคยกัน
                          เมื่อแรกพบก่อให้เกิดการกล้าแสดงออกเสริมสร้างความเป็นมิตร 
                     หลังจากนั้นให้คณะได้แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน อาทิเช่น กิจกรรมสร้างสรร กิจกรรมสร้าง
                     ความสามัคคี กิจกรรมการติดต่อสื่อสารภายในกลุ่ม หรือสอนทักษะอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพิเศษ 
                     เช่นการสื่อสาร การร่วมมือ หรือการแก้ปัญหา..... (ใช้เวลาประมาณ 1 –2 ชั่วโมง)

ภาพบรรยากาศบางส่วน

 

   ช่วงเย็น   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ร่วมสนุกสานครื้นเครงกับการร้องรำทำเพลงกับดนตรีคาราโอเกะ และ
                  พร้อมด้วยระบบแสงสีเสียง .....ท่านประธานกล่าวเปิดงาน และขอเชิญทุกท่านร่วมสนุกกับงานพร้อมสลับ
                  ครื้นเครงด้วยเสียงเพลงเกมส์การละเล่นต่างๆ กันอย่างสนุกสนาน

ภาพบรรยากาศบางส่วนวันที่ 1 พ.ย. 2552       

       ช่วงเช้า    คณะพร้อมกับที่บริเวณล็อบบี้ของโรงแรมที่พัก......พร้อมทำการเช็คเอ้าท์ออกจากที่พักนำคณะเดินทางสู่
                         ตลาดหนองมน ให้ท่านได้ช้อปปิ้งหาซื้อของฝากและของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย          
       ช่วงบ่าย    นำคณะเดินทางสู่ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ  สร้างขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2534 โดยอาจารย์สมชาย เฉยศิริ
                         สร้างเป็นศาลเจ้า ขนาดเล็กบนเนื้อที่ 200 ตารางวาต่อมาด้วยบารมี แห่งองค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อทำ
                         ให้ศิษยานุศิษย์ พ่อค้าและประชาชนที่เคารพ เลื่อมใส ร่วมบริจาคทุนสร้างศาลเจ้าหลังใหม่ขึ้น เมื่อวัน
                         อาทิตย์ที่ 18 กรกฏาคม 2538 โดยอาจารย์สมชาย เฉยศิริ เป็นผู้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยมีวัตถุ
                          ประสงค์สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 72 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                         ใช้เวลาก่อสร้างกว่า 4 ปี บนเนื้อที่ 4 ไร่ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2541 สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จมาเป็น
                         ประธานพิธีเททองหล่อพระพุทธ 7 องค์ และพระราชทานนามศาลเจ้าแห่งนี้ว่า
                         "วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม"
                         ขยายอาคารและเนื้อที่ ประกอบด้วย อาคารหลัก 3 หลัง หอฟ้าดิน 1 หลัง บนเนื้อที่ประมาณ 13 ไร่  
                         อิสระให้คณะได้นมัสการเพื่อความเป็นสิริมงคลและถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึก.........
                        จากนั้นออกเดินทางต่อเข้าสู่กรุงเทพฯ
                           คณะเดินทางถึงกรุงเทพฯ ........โดยสวัสดิภาพ

ภาพบรรยากาศบางส่วน
 

 
  Home About Us Products Services Career News F.A.Q. Location Site Map Contact Us