Thai LanguageEnglish Language
 
ตำแหน่งงานที่สนใจ :
เงินเดือนที่ต้องการ :
สามารถเริ่มงานได้วันที่ :
 
 
     
 
คำนำหน้าชื่อ : *
ชื่อ : *
นามสกุล : *
อีเมลล์ : *
ที่อยู่ : *
จังหวัด : *
รหัสไปรษณีย์ : *
โทรศัพท์ที่บ้าน : *
โทรศัพท์มือถือ :
   
 
วัน/เดือน/ปีเกิด : *
   
เพศ : *
สถานภาพ : *    
ส่วนสูง : *
ซม. น้ำหนัก : * กก.
สัญชาติ : *
เชื้อชาติ : *  
ศาสนา : *
สถานภาพทางทหาร : *
   
 
[1] วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครงาน
ระดับการศึกษา : *
สถานศึกษา : *
วุฒิการศึกษา : *
สาขาวิชา : *
สำเร็จการศึกษา :
กำลังศึกษา   สำเร็จการศึกษาปี  
เกรดเฉลี่ย :

[2] วุฒิการศึกษา (ก่อนหน้า)
ระดับการศึกษา : *
สถานศึกษา : *
วุฒิการศึกษา : *
สาขาวิชา : *
สำเร็จการศึกษา :
กำลังศึกษา   สำเร็จการศึกษาปี  
เกรดเฉลี่ย :
   
 
ประสบการณ์ทำงาน : ปี
[1] ประสบการณ์การทำงาน
เริ่มจาก :
  ถึง  
ชื่อบริษัท :
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ตำแหน่ง :
เงินเดือน :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
สาเหตุที่ออก :
 
[2] ประสบการณ์การทำงาน
เริ่มจาก :
  ถึง  
ชื่อบริษัท :
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ตำแหน่ง :
เงินเดือน :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
สาเหตุที่ออก :
 
 
[1] ประวัติการฝึกอบรม  
ระยะเวลา :
  ถึง  
สถาบันอบรม :
หลักสูตร :
[2] ประวัติการฝึกอบรม  
ระยะเวลา :
  ถึง  
สถาบันอบรม :
หลักสูตร :
 
 
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ภาษาไทย :

ดีมาก

ดี

พอใช้

ดีมาก

ดี

พอใช้

ดีมาก

ดี

พอใช้
ภาษาอังกฤษ :

ดีมาก

ดี

พอใช้

ดีมาก

ดี

พอใช้

ดีมาก

ดี

พอใช้

ดีมาก

ดี

พอใช้

ดีมาก

ดี

พอใช้

ดีมาก

ดี

พอใช้

ดีมาก

ดี

พอใช้

ดีมาก

ดี

พอใช้

ดีมาก

ดี

พอใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ :
พิมพ์ดีด :
ไทย คำ/นาที อังกฤษ คำ/นาที
มีใบอนุญาตขับขี่ :
รถจักรยานยนต์ :
มี ไม่มี เลขที่ :
 
รถยนต์ :
มี ไม่มี เลขที่ :
 
รถบรรทุก :
มี ไม่มี เลขที่ :
ทำงานต่างจังหวัด :
ได้ ไม่ได้
  ทำงานเป็นกะ
ได้ ไม่ได้
ความสามารถพิเศษอื่นๆ :
1.
2.
3.
4.
5.
ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์ อื่นๆ :
บุคคลอ้างอิง :
แนบรูปถ่ายหรือประวัติ
เพิ่มเติม :

ไฟล์เอกสาร gif, jpg, doc, pdf ขนาดไม่เกิน 2 mb
 
 
  * ข้อมูลจำเป็นต้องกรอก
   
 
 
  Home About Us Products Services Career News F.A.Q. Location Site Map Contact Us